Analysuppdatering SBB

Analys SBB i Norden, kv3 2021: Värdeökning och projekt lyfter resultatet

8 Nov 2021

Läs hela uppdateringen här:

Analys SBB kv3 2021 11 08

Med en värdeökning på fastighetsbeståndet på närmare 4,6 miljarder kronor under kv3 2021 överträffade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (”SBB”) våra prognoser om 1,5 miljarder kronor väsentligt. Vi höjer vår riktkurs i basscenariot till 63,0 kronor per stamaktie jämfört med tidigare 57,4 kronor.

Ledande aktör inom samhällsfastigheter

SBB i Norden har under sin VD och huvudägare Ilija Batljan byggt upp en fastighetsportfölj värd cirka 125 miljarder kronor. SBB har under de senaste fem åren dominerat den svenska transaktionsmarknaden inom sina segment (samhällsfastigheter och bostäder) samt har breddat sig mot övriga Norden. Värdemässigt fördelade sig SBB:s fastighetsvärde cirka 77 procent i Sverige och 23 procent i övriga Norden. Nu håller bolaget på att få en infrastruktur på plats med siktet på ett första fastighetsförvärv i Tyskland under 2022.

Nio procent värdeökning på bostäderna

Ännu en gång överträffade värdeökningstakten i SBB:s fastighetsbestånd våra prognoser. Värdetillväxten uppgick till knappt 4,6 miljarder kronor under kv3 2021, motsvarande 3,9 procent av portföljvärdet per 30 juni 2021. Värdeökningen på bostäderna låg på mycket höga nio procent, medan den betydligt större samhällsfastighetsdelen nådde två procent värdeökning under kv3 2021. SBB har också identifierat övervärden på 1465 miljoner kronor i transaktioner som har genomförts efter 30 september 2021. Vi räknar med att bolaget kommer att redovisa dessa som positiva värdeförändringar på fastigheter under kv4 2021. Det medför att vi höjer vår värdeökningsprognos för fastigheterna till totalt 3 miljarder kronor under kv4 (tidigare 2 miljarder kronor).

Koncernen har reducerat sin genomsnittliga räntekostnad till 1,11 procent per 30 september 2021, vilket är två räntepunkter lägre än per 30 juni 2021. Det ger ett arbitrage på 2,9 procent jämfört med direktavkastningskravet på bolagets fastighetsbestånd. Denna direktavkastning har sjunkit till 4,0 procent per 30 september 2021 till följd av värdeuppgången på fastigheterna. Avkastningsarbitraget ger möjligheter till fortsatta värdedrivande förvärv för bolaget framöver. Bostäderna ökade sin andel av portföljvärdet från 24 till 26 procent under kv3 2021. Här har bolaget byggrätter för 64 000 nya lägenheter, så detta segment kommer att växa också genom nyproduktion. Det finns också mycket att göra inom samhällsfastighetssegmentet med  byggnation av kommunalhus, äldreboende, polishus etc. Hyresavtalens längd med SBBs offentliga hyresgäster är cirka nio år. Som en del av intjänings-förmågan presterade fastighetsutvecklingssidan ett resultat på cirka 2,7 miljarder kronor för årets nio första månader.

SBB hade en kassa på cirka 12,9 miljarder kronor jämte likvida placeringar om cirka 3,9 miljarder kronor per 30 september 2021. Överlikviditeten drar ned bolagets intjäningsförmåga med 144 miljoner kronor i årstakt. Det ger företagsledningens incitament att öka förvärvstempot.

Bättre intjäningsförmåga motiverar högre riktkurs

Vi höjer det motiverade värdet för SBB:s stamaktie i basscenariot till 63,0 kronor (tidigare 57,4 kronor). Det motiveras med en bättre intjäningsförmåga, vilket även slår igenom i kassaflödesberäkningen av aktiens värde. Det motiverade värdet för stamaktien varierar från 46,3 kronor i ett Bear-scenario (tidigare 43,6 kronor) till 81,0 kronor i ett Bull-scenario (tidigare 72,4 kronor).

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@