Mrkt BUZZ Adventure Box

Mrkt BUZZ Adventure Box: Fokus på återvändande besökare

8 Dec 2020

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Adventure Box 08 dec 2020


Adventure Box satsar nu på användare som skapar spel och som registrerar spelkonton. Det har skapat ett nedställ i antalet webbesökare och intäkter lär dröja. Positivt är dock att 26 procent fler användare har skapat konton under november jämfört med oktober. Det är också positivt att andelen återvändande besökare ökade för andra månaden i rad. Det är av högsta viktigt att denna andel fortsätter öka, framförallt om antalet användare fortsätter falla.

Vi bedömer att Adventure Box spelhemsida fortfarande är i ett väldigt tidigt skede då Adventure Box plattform som nu är live är en betaversion. För att intäkter av betydande belopp skall kunna genereras kommer bolaget vidareutveckla plattformen och locka till sig fler spelskapande användare, vilket det jobbas på nu.

Formellt stöder i dag plattformen två typer av spel, rollspel och battle-spel. Nästan alla spel på hemsidan har också formatet first-person shooter (FPS). Vi skulle gärna se att plattformens möjligheter att skapa fler typer av spel utvecklades. Exempelvis, för att attrahera yngre besökare tror vi att sociala rollspel (till exempel ha en restaurang eller sköta ett stall) vore lämpligt och något som spelmotorn kan hantera. Bolaget kommer också bredda spelutbudet med parkour-spel och pusselspel. Man kan också tänka sig ett flertal ytterligare kategorier som exempelvis sportspel, problemlösningsspel eller äventyrsspel kan locka nya värdefulla användare.

Strategin att öka fokus på spelskapare har fått antalet webbesökare att minska kraftigt. Antalet webbesökare har nästan halverats mellan oktober och november, se grafen nedan till vänster. Det är tydligt att Adventure Box varit helt beroende av att styra trafik till sin spelsida med hjälp av reklam och marknadsföring. När marknadsföringen minskar så försvinner också besökarna.

Användare av hög kvalitet kan definieras som de som skapar ett spelkonto och regelbundet spelar. Om användaren skapar och delar spel är det givetvis ännu bättre. Antalet skapade konton steg med 26 procent under november jämfört med oktober, vilket är klart positivt.

Kostnaden för köpt trafik har samtidig ökat kraftigt, från 0,14 kronor per användare i oktober till 0,22 kronor i november. Se graf ovan till vänster. En möjlig tolkning är att Adventure Box nu satser sin marknadsföring på mer värdefulla och etablerade spelmarknader, så som Europa, USA och Japan. Såsom framgår i graf nedan till vänster har också andelen köpt trafik ökat.

Som framgår i den högra grafen ovan har andelen återvändande webbesökare ökat i två månader i rad. Det indikerar att den användartyp som bolaget nu riktar sig till i stigande grad återvänder till plattformen. Givet tappet i totalt antal besökare betyder det förvisso att de återväntande webbesökarna i absoluta tal också minskat kraftigt: från 357 012 i oktober till 176 460 i november.

Flyttat fokus från intäkter till antal återvändande webbesökare

Nedan visas utvecklingen för antalet återvändande besökare och totalt antal webbesökare, indexerat vid 1,0 per januari 2020. Index = 2 betyder att antalet besökare dubblats jämfört med januari 2020. Som framgår är korrelationen mellan de två nära ett, även under perioder när det totala antalet användare har backat. Det är tydligt att antal återvändande användare och webbesökare följer samma trend. Det är en tydlig signal som visar att kvaliteten/stickiness på de användare som bolaget historiskt attraherat har varit låg. Hade det varit en högre kvalitet hade inte antalet återvändande användare fallit i samma utsträckning som totalt antal användare under perioder av reducerad marknadsföring. På sikt vill vi se att kurvan för antal återvändande användare ligger över den för webbesökare.

Givet ett fortsatt tapp i antalet användare är det därför viktigt att antalet återvändande besökare håller sig kvar kring befintliga nivåer, i absoluta tal räknat. Det skulle i sin tur vara en indikation på att plattformens erbjudande är tillfredställande för den typ av användare som bolaget fokuserar på just nu, alltså spelskapare.

Visningen av reklam har minskat liksom intäkterna per visning, se nedan. Bolaget har medvetet hållit tillbaka reklamvisningar för att inte störa spelupplevelsen under fasen av tillväxt i antalet användare. Bolaget testar fortfarande olika intäktsmodeller med avsikt att skapa en vinstdrivande plattform på sikt. Som framgår i vår senast uppdaterade analys (läs här) så har vi också justerat ned våra förväntningar rörande intäkter under de kommande kvartalen förhållandevis kraftigt.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

 

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@