Mrkt BUZZ Adventure Box

Mrkt BUZZ Adventure Box: Starkare med nytt kapital

15 okt 2020

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Adventure Box 15 okt 2020


Adventure Box nyhet om genomförandet av en riktad nyemission kommer inte som en större överraskning då bolaget var i behov av kapital för att finansiera verksamheten och tillväxtplanerna. Den genomförda riktade emissionen, som tecknades av internationella institutionella och välrenommerade investerare, stärkte finanserna med 60 miljoner kronor före kostnader. Emissionen gjordes på en bra kurs. Med nya pengar står bolaget starka och kan satsa på vidare tillväxt.

Adventure Box är ett entreprenörslett bolag vars grundare äger en stor andel av bolaget. Grundarna saknar kapitalet som krävs för att driva bolaget och finansiera den tilltänkta tillväxtresan, vilket också var ett av skälen till att bolaget listades på Nasdaq First North Growth Market.

De fyra största ägarna innehade mellan sig 24 procent av aktiekapitalet innan den riktade emissionen. Vid en nyemission hade de enligt vår bedömning inte haft möjlighet att försvara sin andel, som hade fått täckas via överteckning eller av garanter. Därför kan vi förstå att bolaget föredragit en riktad emission istället för en nyemission, vilket dock har nackdelen att befintliga ägare inte har möjlighet att försvara sin andel. Efter emissionen har de fyra största ägarnas andel minskat till 17 procent.

I den riktade emissionen trycktes 4 444 444 nya aktier varmed antalet aktier ökar från 10 625 242 till 15 069 686 stycken. Det var en grupp av mindre institutioner, family offices och privatpersoner som deltog i den riktade emissionen. Identitet på investerarna kommer att framgå i och med att Euroclear uppdateras. Precis som exempelvis Roblox kan bolaget komma att behöva mer kapital i framtiden om det skulle vilja satsa på accelererad tillväxt framför lönsamhet. Därför vore det bra att få in nya långsiktiga och ekonomiskt resursstarka ägare. Förhoppningsvis utgör sådana en större andel av tagarna. Om garanter deltog och i så fall i vilken utsträckning kan vi inte bedöma.

Teckningskursen uppgick till 13,5 kronor vilket innebar en rabatt på 24,6 procent jämfört med stängningskursen på 17,9 kronor, dock endast 9,6 procent enligt tio dagars VWAP. Tidigare i år, i början på april, genomfördes en nyemission av 1 412 231 aktier till en emissionskurs om 6,50 kronor per aktie. Baserat på de senaste 20 handelsdagarnas genomsnittskurs, 7,61 kronor, innebar emissionskursen en rabatt om cirka 15 procent. Sammanlagt tillsköts 9 639 tSEK under andra kvartalet 2020.

Kassan drygas nu ut med omkring 60 miljoner kronor, minus transaktionskostnader. Samtidigt har emissionen gjorts på en historiskt förhållandevis hög kurs. Börsnoteringen gjordes förra året på 7,7 kronor och vår riktkurs ligger på 11,5 kronor. Vår bedömning är att emissionen gjorts på en nivå som är fördelaktig för bolaget och dess aktieägare.

Kassaflöde och burn rate

De senaste två kvartalen har bolaget haft ett justerat operativt kassaflöde på ungefär -5 miljoner kronor per kvartal. Med justerat operativt kassaflöde menar vi operativt kassaflöde minus investeringar i immateriella anläggningstillgångar, det vill säga investeringar i bolagets spelplattform, vilket vi bedömer kommer att vara motsvara en löpande utgift under överskådlig framtid då bolaget kommer att behöva utveckla och förbättra sitt erbjudande kontinuerligt. En plattform som Adventure Box är nästan per definition ett ”work in progress”.

Efter utgången av andra kvartalet 2020 var kassan 9,9 miljoner kronor. Fram tills nu bör kassan ha minskat med ungefär 7,5 miljoner kronor baserat på kassaflödet under första halvåret. Samtidigt har bolaget erhållit ett lån från ALMI på tre miljoner kronor. Med lånet borde kassan således ha räckt en eller två månader in på 2021. Den riktade emissionen kommer alltså lägligt.

Med tillskottet på 60 miljoner kronor brutto kan bolaget fortsätta bedriva verksamheten i ytterligare ungefär 12 kvartal med befintlig burn rate. Det är emellertid bolagets mål att öka investeringarna i plattformen, exempelvis för att skapa fler funktioner för användare som vill bygga nya spel, samt i marknadsföringen för att få antalet återkommande användare att växa. Därför räknar vi med att burn rate nu kommer att öka. Detta bör samtidigt möjliggöra en starkare tillväxt i nya och återkommande användare, dels för att spelplattformen kan utvecklas och göras mer attraktiv, dels för att mer trafik till hemsidan kan köpas in.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Markus Augustsson och Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development & Marketing

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@