Mrkt BUZZ ecoclime

Mrkt BUZZ Ecoclime: Ökade hållbarhetskrav driver efterfrågan

18 jun 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Ecoclime 18 Juni 2021


EU-kommissionen publicerade i slutet av april i år sitt förslag till klimattaxonomi med det övergripande målet att göra EU och dess medlemsländer klimatneutrala senast år 2050.

För fastighetsägare innebär det här att hårdare krav ställs för att anpassa byggnaderna till en lägre energiförbrukning. Kraven aktualiseras även vid installation/underhåll/reparation av utrustning för energieffektivisering (applicerbart på Ecoclimes Everthermlösning), samt på installation/underhåll/reparation för mätning, styrning och kontroll av energiprestanda hos byggnader (vilket ger en koppling till Ecoclimes affärsområde Fastighetsautomation). Förslagen omfattar krav på energieffektivitet, begränsning av vattenanvändning samt återvinning – något som även det passar Ecoclime med deras lösningar som hand i handske. Försäljningsmässigt kommer Ecoclime in med sina system främst i nyproduktion, men även i energieffektivisering av äldre fastigheter.

Slutligen finns direktiv i EU-taxonomin vars syfte är att styra över kapitalallokeringen mot företag som verkar för att EU:s klimatmål kan uppfyllas. Det ger fastighets- och byggbolag starka incitament att jobba med energibesparande lösningar för att säkra en fördelaktig lånefinansiering. Men då måste man vara bland dem med högst ambitioner. Större bolag påverkas också av de här kraven i sin hållbarhetsredovisning.

Lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2022, men är tillämpbar redan på fastigheter producerade från 1 januari 2021. Endast fastigheter som klassas som Energiprestanda A (1-2 procent av beståndet i Sverige) samt i övrigt topp 15 procent (efter lobby-arbete från Fastighetsägarnas organisationer) kvalar idag in för att kunna erhålla så kallat grön finansiering. Vid nyproduktion ska energiförbrukningen bli 10 procent lägre än Boverkets byggregler. I samband med ombyggnad förväntas energiförbrukningen sänkas med 30 procent. Kraven på Energiprestanda A är så höga att kapitalstarka fastighetsägare med ambitiösa energi-/hållbarhetsmål kanske väljer att riva gamla byggnader och ersätta dem med nya som klarar miljömålen.

I Sverige finns dessutom investeringsbidraget vid nyproduktion på mellan 4 800-7 100 kronor per kvadratmeter (vilket kan motsvara 15-20 procent av nyproduktionskostnaden). För att erhålla detta investeringsbidrag måste fastighetsägare begränsa energiförbrukningen i de nyproducerade fastigheterna till mellan cirka 70 kWh per kvadratmeter och år (Stockholm) och 100 kWh per kvadratmeter och år (Umeå). Det går också att få en energisparbonus motsvarande 75 procent påslag på investeringsbidraget. Men då måste energiförbrukningen ned till 63,6 procent av tidigare nämnda nivåer, vilket ställer krav på system för vatten- och värmeåtervinning.

Går man över till fastighetsbolagen så kan deras mål inom klimat- och hållbarhetsområdet se ut som följer:

  • Amasten ska minska andelen inköpt energi med 4 procent per år. Bolaget vill också minska koldioxidutsläppen från det förvaltade fastighetsbeståndet med 5 procent per år.
  • Hebas energianvändning för uppvärmning av fastighetsbeståndet ska minska med 20 procent mellan 2018 och 2028. Efter två år (2018-2020) ligger den ackumulerade reduktionen på 4 procent, dvs i linje med det långsiktiga målet.
  • Wallenstam strävar efter att minska koldioxidutsläppen från sin byggverksamhet med 10 procent per kvadratmeter och från det förvaltade beståndet med 15 procent per kvadratmeter.

Ecoclime har kunnat påvisa skapandet av stor ekonomisk nytta och värde för fastighetsägare, framförallt med Evertherm som ökar marknadsvärdet på en fastighet med faktor 20-25 ggr det ökade driftnettot på en bostadsfastighet till följd av lägre uppvärmningskostnader. Vidare har bolaget referensexempel på en offentlig kommersiell fastighet i Vilhelmina i Västerbotten där andelen inköpt energi har reducerats med 70 procent till följd av olika energiåtervinningssystem samt berg- och solvärme.

Som framgår i nedanstående kursdiagram har Ecoclime-aktien fallit tillbaka från en topp den 5 maj 2021. Förklaringen är främst resultatet för första kvartalet 2021, som blev en besvikelse. Men på längre sikt har aktien varit en vinnare, Med en kassa på 185 miljoner kronor per 31 mars 2021 har bolaget möjlighet att fortsätta bygga en säljorganisation för sin marknadssatsning inte bara i Sverige utan även andra marknader som exempelvis Tyskland, något som bolaget har flaggat för och som startat tillsammans med en agent under kvartal 1/2021. Bolaget har även inlett flera andra aktiviteter riktade emot Europamarknaden bland annat mot bakgrund av Taxonomin som ytterligare drivkraft på dessa marknader.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Gregor Steins
Gregor Steins

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-15

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development & Marketing

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@

Bild av Gerrit Zwarg
Gerrit Zwarg

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-28

LinkedIn

@