Mrkt BUZZ GHP

Mrkt BUZZ GHP: Konfidenta med mål

22 Nov 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ GHP, 22 nov 2021


Analys GHP

Den 18 november höll GHP sin kapitalmarknadsdag. Utöver namnbyte av verksamhetsgrenarna bekräftade bolaget att målsättningen om 15 procent organisk tillväxt och sju procent rörelsemarginal kvarstår. Tilltron till stark tillväxt inom GHP Focus (tidigare Norden) bygger främst på expansion inom de befintliga klinikerna samt uppstart av nya kliniker. Även för GHP Solutions (tidigare Vårdsamverkan) har ledningen höga tillväxtförväntningar inte minst mot bakgrund av den ökade satsningen mot den företagsfinansierade marknaden.

Tillväxtmålen bör vara uppnåeliga

Inom GHP Focus kommer bolagets tillväxt komma från både nystartade kliniker och utbyggnationer av befintliga kliniker. De båda initiativen förväntas av bolaget dela nära jämt på tillväxten. I dag har bolaget 23 kliniker. Avsikten är att öppna minst två nya per år, vilket är i linje med de senaste åren.

Jämfört med historiskt utfall förefaller de finansiella målen något offensiva och de ligger över våra prognoser. I ett hypotetiskt och förenklat räkneexempel är tillväxtmålen dock inte orimliga: Antar vi att en nyöppnad klinik kan bidra med 55 miljoner kronor i intäkter, vilket är den ungefärliga genomsnittliga intäkten per klinik i dag, så motsvarar det årliga intäktsbidraget från nya kliniker runt 110 miljoner kronor per år. Detta motsvarar 8,6 procent för GHP Focus, givet vår prognos för helåret 2021 på 1 286 miljoner kronor. Om vi bortser från att det tar tid för nya kliniker att komma upp i full kapacitet, tyder exemplet på att uppstarter kan lyfta omsättningen en bra bit mot målet. För att nå målet om 15 procent för segmentet krävs då därtill en tillväxt i befintliga kliniker på sex till sju procent.

Sammantaget anser vi att GHP presenterar ett bra case för tillväxt i de nordiska klinikerna och en komponent blir antagligen just uppstarter inom nya specialistområden som efterfrågas av försäkringskunder, som gynekologi, öron-näsa-hals och psykiatri.

För övriga segment skiljer sig förutsättningarna. Även om International högst troligt krymper i spåren av det uppsagda avtalet med SKMCA, ser i gengäld Solutions ut att flytta fram positionerna inom den företagsfinansierade marknaden med ett unikt erbjudande som kombinerar företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring. Penetrationen för sjukvårdsförsäkring är låg i Sverige och samarbetspartnern Avovonas företagshälsovård omfattar en miljon arbetstagare. Det är en väsentligt större pool än i GHPs nuvarande försäkringssamarbeten och understryker tillväxtförutsättningarna

Lönsamhetsmålet kan vara mer utmanande

Lönsamhetsmålet om en rörelsemarginal på sju procent tror vi dock kan bli svårare att uppnå, åtminstone på kort sikt. Nya kliniker medför engångskostnader och är heller inte lönsamma från start. Dock är det bolagets erfarenhet att nystartade kliniker i egen regi tenderar att vara de mest lönsamma klinikerna, vilket i stället talar för att lönsamhetsmålet kan uppnås över tid, när de stora tillväxtinitiativen är förbi. Samtidigt framgick det under kapitalmarknadsdagen att tydliga framsteg görs i att effektivt slussa försäkringspatienter rätt genom vårdkedjan. Detta innebär att GHP Solutions kan börja bidra med bättre marginaler inom en inte allt för lång tid. Slutligen finns ett flertal befintliga kliniker som ännu inte kommit upp i den lönsamheten som eftersträvas, bland annat den i Danmark. Att lyfta lönsamheten i dessa kliniker med utökade volymer, bland annat i spåren av pandemin och vårdskulden skulle kunna bidra till att lönsamheten lyfts mot målsättningen.

International nedprioriterat, men diskussioner i Saudi fortgår

Efter det uppsagda avtalet med SKMCA i Förenade Arabemiraten kommer affärsutveckling i Mellanöstern att prioriteras ned. Dock kommer GHP att fortsätta uppdraget med drift av Kuwait Hospital och processen att starta en diabetesklinik i Saudiarabien är fortfarande aktiv.  Nästa steg är att hitta en samarbetspartner som har rätt att driva klinik och vårt intryck är att ett avgörande kan ligga nära i tid.

Läs vår senaste analysuppdateringen från den 28 oktober här. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde på 31,0 kronor, motsvarande en möjlig uppsida om 22,5 procent från senast betalda kurs om 25,3 kronor.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Niklas Elmhammer, Markus Augustsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Amelie Beier
Amelie Beier

Business Development

Telefon: +44 794 152 7337

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Kai Calli
Kai Calli

Associate

Telefon: +49 30 809 33 47 27

@

Bild av Alex Carré de Malberg
Alex Carré de Malberg

Managing Partner

Telefon: +33 7 81 23 2791

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Amanda Kavand
Amanda Kavand

Associate

Telefon: +46 73 0624773

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Assistant to CFO

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Johann Kühns
Johann Kühns

Associate

Telefon: +49 30 809 33 47 11

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Saman Mischler
Saman Mischler

Vice President

Telefon: +49 892554953-24

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Emanuel Onoszko
Emanuel Onoszko

Associate

Telefon: +46 763 20 66 12

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Senior Advisor

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Dennis Schober
Dennis Schober

Associate

Telefon: +49 89 2554953-28

@

Bild av Finn Sperber
Finn Sperber

Associate

Telefon: +49 40 300 836 26

@

Bild av Berthold Stauffenberg
Berthold Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +33 6 8008 6786

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Griffin Steele
Griffin Steele

Associate

Telefon: +44 7517 107 306

@

Bild av Robert Suhr
Robert Suhr

Associate

Telefon: +49 40 300836-27

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Anshul Tyagi
Anshul Tyagi

Associate

Telefon: +44 7721 664 737

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Mindaugas Yla
Mindaugas Yla

Associate

Telefon: +49 40 300 836-290

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Aobo Zhang
Aobo Zhang

Senior Associate

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@