Mrkt BUZZ hdw

Mrkt BUZZ H&D Wireless: Läge att teckna emissionserbjudande

16 sep 2020

Läs hela kommentaren här: Mrkt BUZZ H&D Wireless 16 september 2020


I vår grundanalys av H&D Wireless framhäver vi ett investment case som kan summereras i punkter nedan:

  • Bolaget har kommit långt med sitt digitaliseringserbjudande till flera större industrikunder, där intäktspotentialen med högre mjukvaruintäkter från 2021 är betydande.
  • H&D Wireless har med sina förhållandevis långt gångna processer med väletablerade verkstadsföretag ett värdefullt försprång på marknaden i Norden. På övriga marknader kommer försäljningen i stor utsträckning att ske via distributörer.
  • Utöver hårdvara säljer bolaget även mjukvara (inte bara GEPS utan även Casat) som en tjänst. Det ger återkommande intäkter med höga marginaler.

H&D Wireless har som väntat en pågående nyemission som i ett första skede kan inbringa 18 miljoner kronor före emissionskostnader. För varje tvåtal aktier i H&D Wireless erhöll aktieägarna på avstämningsdagen 10 september 2020 en unit, som i sin tur består av rätten att teckna en ny aktie till kurs om 0,6 kronor, plus en vederlagsfri teckningsoption. Handel i unit-rätterna pågår och löper fram till den 28 september. Sista teckningsdagen för emissionen är den 30 september 2020.

I vår senaste Mrkt BUZZ från den 1 september (läs här) beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 0,97 kronor. Med anledning av att aktien stigit sedan dess, vilket påverkar framtida utspädning från finansiering, beräknar vi ett nytt motiverat värde till 1,01 kronor per aktie. Då både senaste betalda kurs i aktien om 0,7 kronor liksom vårt motiverade värde om 1,01 kronor överskrider teckningskursen på den pågående nyemissionen bör det anses rationellt att teckna.

Ett osynligt värde i teckningsoptionen

Den som tecknar nyemissionen erhåller även en vederlagsfri teckningsoption med sista lösendag den 15 oktober 2021. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i aktien under perioden 13-27 september 2021, dock inom intervallet 0,5-1,0 kronor.

Vi har värderat denna teckningsoption med Black-Scholes värderingsmodell. Med antaganden nedan beräknas ett motiverat värde på den vederlagsfria teckningsoptionen till 0,27 kronor. Detta är alltså det osynliga värdet som erhålls genom att teckna emissionen.

  • Värderingstidpunkt den 30 september 2020
  • En lösenkurs på 0,68 kronor (70% av motiverat värde om 1,01 kronor)
  • Antagen framtida volatilitet på 100 procent
  • Senast betalda kurs om 0,7 kronor
  • Riskfri ränta på noll procent

Den framtida förväntade volatiliteten kan vid en första anblick förefalla hög. Dock är 200-dagars glidande medelvärde för 250 dagars realiserade volatilitet per dagens datum drygt 120 procent. Strax innan Covid-19 sänkte aktiemarknaden i rekordfart. Studerar vi den realiserade volatiliteten innan Covid-19 låg 200-dagars glidande medelvärde för 250 dagars realiserade volatilitet på cirka 100 procent.

Nedan visas en scenarioanalys med olika lösenkurser på x-axeln och olika antaganden om framtida förväntad volatilitet på y-axeln.

Handeln i unit-rätter pågår, där det senaste avslutet blev 0,078 kronor per unit. En investerare betalar alltså 0,078 kronor och tecknar sedan en ny aktie för 0,60 kronor. Det ger ett anskaffningsvärde på 0,678 kronor per aktie samt en teckningsoption utan extra kostnad. Det ger en potential motsvarande ovanstående värden i tabellen.

Men taket för teckningskursen på 1 krona per aktie ger ytterligare en intressant aspekt. Bolaget har idag cirka 60 miljoner aktier och kommer att tillföras ytterligare cirka 30 miljoner aktier givet full nyteckning i slutet av september 2020. Vid full inlösen av optionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 30 miljoner aktier och i så fall kommer bolaget att ha totalt cirka 120 miljoner aktier. Taket på 1 krona innebär alltså att det krävs ett bolagsvärde om cirka 120 miljoner kronor för att motsvara detta maximala lösenpris.  Skulle H&D Wireless-aktien bli uppvärderad i nivå med liknande bolag så ger detta en extra potential i att sitta med teckningsoptioner med lösenpris på maximalt 1 krona per ny aktie hösten 2021.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Gregor Steins
Gregor Steins

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-15

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development & Marketing

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@

Bild av Gerrit Zwarg
Gerrit Zwarg

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-28

LinkedIn

@