Mrkt BUZZ Modus Therapeutics

Mrkt BUZZ Modus: Gynnas av vårdsatsning inom sepsis

8 Nov 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ Modus Therapeutics 8 nov 20


Varje år drabbas cirka 40 000-60 000 svenskar av Sepsis/septisk chock med hög mortalitet. Sepsis är den medicinska termen för allvarlig blodförgiftning. Glädjande nog godkän-des ett sammanhållet vårdförlopp för Sepsis av SKR (Sverige Kommuner och regioner) under första halvåret 2021. Det gemensamma initiativet innefattar ett antal satsningar för att tidigare upptäcka sepsis/septisk chock. Modus kandidat sevuparin är enligt oss ett preparat som ska användas så tidigt som möjligt i behandlingslinjen och skulle potentiellt kunna gynnas av möjligheten till en tidigare- och tydligare diagnos av patienter som klassificeras med sepsis och står inför behandling.

Ett allvarligt tillstånd med hög incidens

Grafen nedan illustrerar incidensen av sepsis och septisk chock på de sju största mark-naderna i världen (US, EU5 och Japan). Enligt GlobalData diagnostiseras drygt 2,1 miljo-ner amerikaner av tillståndet varje år. Jämför vi USA och Sverige med varandra så är marknaden förhållandevis liten. Värt att nämna är att cirka 28 000 personer årligen drabbas av akut hjärtinfarkt i Sverige samtidigt som det, enligt Sepsisfonden, är över 40 000 som drabbas av sepsis. Bara i Sverige dör fler personer av sepsis än bröstcancer, prostatacancer och tarmcancer tillsammans, vilket får ses som anmärkningsvärt.

Tidig diagnos är A och O

En av de största utmaningarna med sepsis är att upptäcka tillståndet i tid för att säker-ställa rätt behandling (antibiotika i första skedet). Om inte patienten får korrekt behand-ling förhållandevis omgående från diagnos ökar risken kraftigt för dödligt utfall. Ett flertal studier stärker tesen om att det är avgörande för patienten att snabbt upptäcka och dia-gnostiseras. Primärt handlar det om att undvika att patienten utvecklar septisk chock, en subgrupp till sepsis med klart högre dödlighet och som oftast innebär att patienten måste behandlas på IVA. Detta patientmönster ser förhållandevis likadant ut både i Sverige som på de sju största marknaderna.

Installerade sepsislarm med modell ska underlätta snabb diagnos

Redan under 2011 började en modell med så kallat sepsislarm utvecklas på Skånes uni-versitetssjukhus i Malmö. Modellen togs fram i syfte att underlätta diagnos av de svårast sjuka patienterna – de som ofta har potentiellt livshotande avvikande vitala parametrar som andningsfrekvens, syresättning, blodtryck, puls och medvetandegrad. I vår grundanalys diskuterar vi mer detaljerat för hur definitionen av Sepsis och septisk chock fast-ställs. Mellan 2011-2016 genomfördes ett antal pilotprojekt i Malmö med goda resultat. Bland annat uppnåddes att 90 procent av sepsis-patienterna fick antibiotika inom en timme. Under 2011 var samma siffra cirka 22 procent. Efter pilotprojekten sprids nu ”Malmö-modellen” brett i landet – en utbredning som förväntas fortsätta givet den tidigare nämnda nyheten under året om ett gemensamt vårdförlopp av tillståndet. I praktiken medför bestämmelsen större satsningar på sepsisvård, däribland genom att förbättra förutsättningarna för akutmottagningar att vårda patienter med allvarlig sepsis. Målet är att en större andel patienter med allvarlig sepsis ska upptäckas tidigare för att sätta in rätt behandling.

Förenklat ser ”Malmömodellen”, vilken också kallas för sepsiskedjan, ut som nedan:

 En svårt sjuk patient ringer 112 – ambulansen kommer och personalen kontrollerar blodtryck, andning, puls och syresättning av blodet. Om patienten misstänks ha Sep-sis informeras en sköterska på sjukhuset omgående, som trycker på sepsislarmet.
 När larmet går förbereder sig akutteamet och en infektionsläkare kallas in för att patienten snabbt skall får rätt antibiotika.
 Efter adekvat behandling, uppföljning och övervakning kan patienter skrivas ut.

Modus förväntas gynnas av tidigare diagnos

Vi anser och har god tro till att Modus läkemedelskandidat, sevuparin, ska användas så tidigt som möjligt i behandlingsregimen av sepsis. Så fort en patient har diagnostiserats med sepsis bör sevuparin lyftas för diskussion. Även om den svenska marknaden är, som tidigare nämnt, väldigt liten så sker det liknande initiativ på större marknader i EU. Det finns också ett antal bolag som utvecklar bättre och mer specifika diagnostikverktyg mot Sepsis, bland annat de svenska bolagen Q-linea och Gradientech.

Vår bedömning är att det givetvis är positivt för bolaget att satsningar- och utvecklingsi-nitiativ inom sepsisvård är tagna och implementeras. Allt annat lika så är snabbast möj-liga diagnos och ett bekräftat fall av sepsis något som potentiellt kommer öka efterfrå-gan av sevuparin vid ett eventuellt marknadsgodkännande.

Läs vår grundanalys här.


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingen-ting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Jonatan Andersson, Niklas Elmhammer och Ulf Boberg äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@