Mrkt BUZZ SBB

Mrkt BUZZ SBB: Höjd riktkurs mot bakgrund av nya finansiella mål

10 sep 2021

Läs hela kommentaren här:

Mrkt BUZZ SBB i Norden, 10 sept 2021

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (”SBB”) meddelade den 9 september nya finansiella mål inför dagens kapitalmarknadsdag i Skellefteå den 10 september.

Bolagets finansiella mål uppdateras enligt nedanstående:

 • SBBs ambition är att dela ut 1,32 kronor per stamaktie (A och B) våren 2022 (för räkenskapsåret 2021), fördelat på tolv månadsvisa utdelningar. Det blir i så fall en höjning med 32 procent jämfört med 1 krona per stamaktie (A och B) som delades ut till stam A- och B-aktieägarna för räkenskapsåret 2020 vid ett tillfälle under våren 2021.
 • Generera en avkastning från fastighetsutveckling om i genomsnitt 2000 till 2500 miljoner kronor per år över de närmaste fem åren. Det kan jämföras med det tidigare målet om ett genomsnittligt årligt resultat från fastighetsutvecklingsverksamheten om mellan 1000 och 1400 miljoner kronor. Enbart i Skellefteå avser SBB att investera 3 miljarder kronor i nya bostäder under de kommande åren.
 • Koncernen ska nå ett fastighetsbestånd om 300 miljarder kronor vid utgången av 2026 med oförändrad BBB+-rating (tidigare 125 miljarder kronor per 31 december 2025). Om vi utgår från att SBB hade fastigheter bokförda till cirka 80 miljarder kronor per 31 december 2019, innebär det att tillväxt-takten i fastighetsvärdet ska öka från 8 procent till 22 procent per år.
 • SBB-koncernens övriga finansiella mål förblir oförändrade jämfört med tidigare.

Det höjda målet för resultat från fastighetsutvecklings-verksamheten innebär att bolagets intjäningsförmåga inklusive fastighetsförvaltningen, byggrättsutveckling/ nyproduktion, värdeskapande transaktioner samt resultat från investeringar i befintligt bestånd (renoveringar) ökar från 3,79 kronor per stamaktie (A och B) per 30 juni 2021 till 4,53 kronor per stamaktie (A och B). Det motsvarar en ökning med 20 procent.

Studerar vi sambandet mellan tillväxt i SBB:s fastighets-portföljvärde och bolagets intjäningsförmåga per stamaktie (A och B) mätt under perioden från 31 december 2017 till 30 juni 2021 får vi följande resultat:

 • Per 31 december 2017 hade SBB ett fastighets-bestånd bokfört till 23 miljarder kronor och en intjäningsförmåga (enbart förvaltningsverksamheten) motsvarande 0,79 kronor per stam-aktie (A och B).
 • Per 30 juni 2021 hade koncernens fastighetsbestånd ökat i värde till drygt 117 miljarder kronor, medan bolagets intjäningsförmåga (för jämförbarhetens skull enbart räknad på fastighetsförvaltningen) hade ökat till 2,11 kronor per stam-aktie (A och B).
 • Fastighetsvärdet har under denna period ökat med 59 procent per år, medan bolagets intjäningsförmåga per stamaktie (A och B) och år har växt med 32 procent inklusive effekten av nyemissioner av SBB-aktier.
 • Använder vi ovanstående samband (32 procent dividerat med 59 procent årlig tillväxt) kommer vi fram till en prognos om 10 procent årlig ökningstakt av koncernens intjäningsförmåga per stam-aktie (A och B) från 1 juli 2021 till 31 december 2026. Detta är visserligen en approximation, men ändå anser vi ett lämpligt sätt att uppskatta den framtida tillväxttakten i bolagets intjäningsförmåga givet de uppdaterade tillväxt- och finansiella målen.  Detta samband förutsätter att dagens låga ränteläge blir bestående de närmaste åren.I nedanstående värderingsdiagram har vi sammanställt 30 noterade fastighetsaktier på Stockholmsbörsen efter huvudsaklig kategori av respektive bolags fastighetsinnehav. Värderingen görs i två discipliner; p/e-tal (resultat efter finansnetto exklusive värdeförändringar på fastigheter och derivat belastat med 20,6 procent schablonskatt) på y-axeln och kurs/substansvärde (där övervärden i fastigheter har belastats med 10 procent schablonskatt) på x-axeln.

  Som synes värderas bostadsbolagen i särklass högst i sektorn. Samtidigt värderas företag med kontor och handelsfastigheter företrädesvis i centrala Stockholm i portföljen som Atrium Ljungberg och Hufvudstaden relativt sett lägst i fastighetssektorn.

  Fortsatt uppsida i aktien

  SBB-aktien handlas till en värdering strax under regressionslinjen för de 30 svenska fastighets-aktierna. Vi tycker att SBB:s hyresgäst-sammansättning med offentliga (stat, landsting och kommun) samt därutöver bostadshyresgäster motiverar ett högre p/e-tal applicerat på koncernens intjäningsförmåga per stam-aktie (A och B).

  Vi justerar upp det motiverade värdet till 55 kronor per aktie

  Som en följd av de höjda finansiella målen från SBBs sida i kombination med bolagets historiska prestationsförmåga och det som kommunicerades på kapitalmarknadsdagen i Skellefteå höjer vi riktkursen för SBBs stamaktie (A och B) från 45,5 kronor till 55 kronor. Den nya riktkursen motsvarar ett p/e-tal om 12 ggr den nya kommunicerade intjäningsförmågan inräknat de större bedömda fastighets-utvecklingsvinsterna framöver.

  Friskrivning

  Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

  Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

  Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

  Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

  Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

  Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

   

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Gregor Steins
Gregor Steins

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-15

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development & Marketing

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@

Bild av Gerrit Zwarg
Gerrit Zwarg

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-28

LinkedIn

@