Mrkt buzz Midsummer

Mrkt BUZZ Midsummer: Nyckelpersoner tecknar – ett bra signalvärde

24 Nov 2021

Mrkt Buzz Midsummer 24 nov 2021


Midsummer står inför en händelserik tid under vår prognosperiod, 2021-2025. En accelererande tillväxt inom solcellstak, internationell expansion i kombination med normaliserade marknadsförhållanden för maskinförsäljning skapar goda förutsättningar för hög tillväxt. Givet våra tillväxtförväntningar beräknas ett motiverat per aktie om 19,8 kronor. Samtidigt kan stundande optionslösen stärka bolagets kassa med ytterligare cirka 215 miljoner kronor före emissionskostnader. Åtaganden om drygt 33 procent från bolagets styrelse, ledningsgrupp och viktiga nyckelpersoner medför ett starkt signalvärde om vart bolaget är på väg. Så länge senast betalda kurs överskrider teckningskursen på 15,2 kronor på slutdagen den 30 november 2021 bör optionsinnehavaren teckna för att inte gå miste om optionens realvärdet. För den som äger men inte önskar teckna, oberoende om optionerna är ”in the money” på slutdagen eller inte, finns möjlighet till handel i teckningsoptionen (Midsummer TO1) fram till och med den 26 november.

Insynspersoner tecknar stort i stundande optionslösen, TO1

I samband med nyemission som Midsummer genomförde under det fjärde kvartalet 2020 gavs 28 269 192 teckningsoptioner ut av serie TO1. Innehavare av en teckningsoption äger rätt att för två teckningsoptioner TO1 teckna en ny aktie i Midsummer under perioden 1-30 november 2021 till kursen 15,20 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Midsummer att tillföras cirka 215 MSEK före emissions-kostnader.

Vi gläds således åt att bolagets ledningsgrupp, befintliga ägare, styrelse och andra nyckelpersoner tecknar fullt för sin tilldelning av optionerna som gavs från tidigare nämnt emission. Bland annat ökar styrelseledamot, Jan Lombach, sitt ägande med 629 995 aktier privat och via Gurtenfry AB. Åttonde största ägare H. Waldaeus AB tecknar för 3 158 507 aktier och blir därefter bolagets tredje största ägare. Vd Sven lindström (41 530 optioner) och vice Vd Eric Jaremalm (67 776 optioner) har också tillkännagivit att man har för avsikt att teckna fullt, inklusive den andel teckningsoptioner som förvärvades under november månad tidigare i år. Summan av åtagandena från nyckelpersoner i bolaget uppgår till cirka 4,7 miljoner aktier.

De totala åtaganden bolaget har fått från insyn- och nyckelpersoner uppgår till omkring 71 miljoner kronor i emissionen. Detta är, om något, ett starkt signalvärde om att bolaget står en spännande framtid till mötes.

Viktiga datum att hålla koll på

Innehavare av teckningsoptioner som önskar att nyttja dessa för att teckna nya aktier bör anmäla detta senast på den sista teckningsdagen den 30 november 2021. Optionerna som inte nyttjas förfaller utan värde. För den som innehar optioner men inte önskar teckna kan sälja sina teckningsoptioner över marknaden fram till och med den 26 november 2021.

Stärkt kassa en viktig pusselbit

Bolagets kassaposition var vid utgången av det tredje kvartalet drygt 124 miljoner kronor samtidigt som avtalstillgångarna uppgick till cirka 64 miljoner kronor. Kapitaltillskottet, vid fullt uttnyttjande, skulle minska den finansiella risken på kort- och medellång sikt samtidigt som fullt fokus kan riktas på expansion och andra tillväxtinitiativ. Där 2022 till stor del kommer handla om etableringen i Italien.

Ett flertal tillväxtinitiativ på agendan – Italien närmast till hands

Midsummer befinner sig i en högintressant fas med stark tillväxt och hög affärsaktivitet. Bolaget har under de senaste månaderna presenterat ett flertal nyheter som indikerar att en stark omsättningstillväxt är att vänta framgent. Vidare är satsningen i Italien ett kvitto på att bolagets teknik får allt mer uppmärksamhet även i Sydeuropa. Tillverkningsfabriken i Baria, Italien, ska stå redo under det tredje kvartalet 2022 och utökar bolagets produktionskapacitet från omkring 2-5 MW till 50 MW vid full drift. Satsningen är till stora delar finansierade av bidrag och mjuka lån.

Just Italien som marknad är, enligt oss, en spännande marknad av flera själ. Likt grafen nedan illustrerar ligger Italien som land långt fram avseende andelen elektricitet genere-rad från sol-el. Under 2021 beräknas omkring tio procent av elektriciteten i Italien genereras från sol-el, motsvarande siffra i Sverige är cirka 0,5 procent. Noterbart är att den spanska marknaden i termer av elektricitet genererat från sol-el är mindre än hälften stå stor som Italien, procentuellt. Vi anser att den geografiska positioneringen i Italien skapar bästa möjliga förutsättningar för att bolaget över tid ska växa på närliggande marknader, så som Spanien, där en stark underliggande tillväxt förväntas inom solcellsgenererad energi.

Hög affärsaktivitet och tillväxtförväntningar skapar upsida i aktien

I vår initieringsanalys från 15 november belyser vi det starka momentum bolaget befinner sig i. Vi förväntar oss att Midsummer redovisar en CAGR om 45,6 procent mellan 2020-2025 till förbättrade marginaler. Samtidigt befinner sig man sig på en marknad med stark underliggande tillväxt. Våra prognoser indikerar att vi tror på fortsatt starkt momentum kommande kvartal och år.

Teckningsoptioner värda att teckna

Vi anser att investerare ska teckna sin del i stundande optionslösen, givet att senaste betlda kurs överskrider teckningskursen på slutdagen. Det för att inte gå miste om optionernas realvärde (realvärde en teckningsoption = [senast betalda kurs minus teck-ningskurs]/2). Samtidigt finns också en betydande uppsida till vårt motiverat värde på 19,8 kronor per aktie bedömer vi att ägare bör teckna sin tilldelning.

Det kan också vara anses vara motiverat att tecka teckningsoptionerna, även om senast betalda kurs inte är överskrider teckningskursen på slutdagen av likviditetsskäl. Enligt S&P Caital IQ har den genomsnittliga omsättningen i aktien under de senaste 250 dagar-na varit cirka 1,8 miljoner kronor (motsvarande knappt 120 000 aktier givet senaste betalda kurs på 15,5). Det är således inte helt enkelt att ta en position i aktien utan att förändra aktiekursen – alltså för att ta en betydande position kommer det genomsnittliga anskaffningsvärdet sannolikt överskrida det rådande priset på skärmen.

Läs vår initieringsanalys här. 


Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingen-ting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Jonatan Andersson, Markus Augustsson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

 

Team

Bild av Jessica Algner
Jessica Algner

Assistant

Telefon: +49 30 809 33 47-12

LinkedIn

@

Bild av Polina Amini
Polina Amini

Senior Associate

Telefon: +49 40 300 836-14

LinkedIn

@

Bild av Jonatan Andersson
Jonatan Andersson

Equity Analyst

Telefon: +46 70 508 00 51

LinkedIn

@

Bild av Markus Augustsson
Markus Augustsson

Head of Equity Research

Telefon: +46 76 235 03 20

LinkedIn

@

Bild av Agata Barsallo
Agata Barsallo

Office Management & Accounting

Telefon: +44 20 8017 6020

@

Bild av Caroline Berglund
Caroline Berglund

Head of Equity Sales

Telefon: +46 73 382 10 82

LinkedIn

@

Bild av Anders Bo
Anders Bo

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8252

LinkedIn

@

Bild av Ulf Boberg
Ulf Boberg

Senior Advisor Life Sciences

Telefon: +46 73 312 44 90

LinkedIn

@

Bild av Manfred Drax
Manfred Drax

Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-15

LinkedIn

@

Bild av Anders Elgemyr
Anders Elgemyr

Managing Partner

Telefon: +46 70 496 18 15

LinkedIn

@

Bild av Niklas Elmhammer
Niklas Elmhammer

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 898 39 59

LinkedIn

@

Bild av Sebastian Fischer
Sebastian Fischer

Director

Telefon: +49 89 255 49 53-12

LinkedIn

@

Bild av Daniel Garlipp
Daniel Garlipp

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-19

LinkedIn

@

Bild av Philip Goldhahn
Philip Goldhahn

Vice President

Telefon: +49 40 300 836-21

LinkedIn

@

Bild av Thorsten Grandt
Thorsten Grandt

Vice President

Telefon: +49 30 809 33 47-20

LinkedIn

@

Bild av Johan Heigard
Johan Heigard

Vice President

Telefon: +46 70 246 99 88

LinkedIn

@

Bild av Caroline Heintz
Caroline Heintz

Senior Associate

Telefon: +46 707 40 68 58

@

Bild av Maurice Hinrichs
Maurice Hinrichs

Associate

Telefon: +49 40 300 836-20

LinkedIn

@

Bild av Arnold Holle
Arnold Holle

Managing Partner

Telefon: +44 20 80176020

LinkedIn

@

Bild av Lars Johansen
Lars Johansen

IT&Telecom Expert

@

Bild av Elaine Kelly
Elaine Kelly

Head of Marketing

Telefon: +49 40 300 836 18

LinkedIn

@

Bild av Anna-Lena Kickbusch
Anna-Lena Kickbusch

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

LinkedIn

@

Bild av Morten Kjærulff
Morten Kjærulff

Partner

Telefon: +45 2634 9031

LinkedIn

@

Bild av Mischa Krause
Mischa Krause

Director

Telefon: +49 40 300 836-24

LinkedIn

@

Bild av Steffen Leckert
Steffen Leckert

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53 26

LinkedIn

@

Bild av Malve Liebig
Malve Liebig

Senior Associate

Telefon: +49 89 255 49 53-18

LinkedIn

@

Bild av Erik Lundberg
Erik Lundberg

Partner

Telefon: +46 73 850 35 59

LinkedIn

@

Bild av Eva Macha
Eva Macha

Office Management & PA to Michael Moritz

Telefon: +49 30 809 33 47-10

LinkedIn

@

Bild av Mandy May
Mandy May

Head of Operations

Telefon: +49 30 809 33 47 16

LinkedIn

@

Bild av Mirja Meyer
Mirja Meyer

Office Management & Accounting

Telefon: +49 40 300 836 10

@

Bild av Mark Miller
Mark Miller

Managing Partner

Telefon: +49 40 300 836-11

LinkedInXING

@

Bild av Michael Moritz
Michael Moritz

Managing Partner

Telefon: +49 30 809 33 47-13

LinkedIn

@

Bild av Bertil Nilsson
Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst

Telefon: +46 70 434 90 03

LinkedIn

@

Bild av Flemming C. Pedersen
Flemming C. Pedersen

Managing Partner

Telefon: +45 4199 8251

LinkedIn

@

Bild av Anika Schaefer
Anika Schaefer

Office Management & HR

Telefon: +49 89 255 495 310

@

Bild av Alexander Schleppegrel
Alexander Schleppegrel

Associate

Telefon: +45 2621 0543

LinkedIn

@

Bild av Nico Schmidt-Weidemann
Nico Schmidt-Weidemann

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-17

@

Bild av Caspar Graf Stauffenberg
Caspar Graf Stauffenberg

Managing Partner

Telefon: +49 89 255 49 53-11

LinkedIn

@

Bild av Jon Tingling
Jon Tingling

Vice President

Telefon: +44 77 1347-8286

LinkedIn

@

Bild av Sybille de Vegvar
Sybille de Vegvar

Business Development

Telefon: +44 20 8017 6017

@

Bild av Oskar Wollert
Oskar Wollert

Vice President

Telefon: +46 761 71 11 60

@

Bild av Jan-Frederik Zapp
Jan-Frederik Zapp

Associate

Telefon: +49 30 8093347-31

LinkedIn

@

Bild av Nils Zettelmeyer
Nils Zettelmeyer

Director

Telefon: +49 30 809 33 47-25

LinkedIn

@

Bild av Andreas Zetzsche
Andreas Zetzsche

Partner

Telefon: +49 30 809 3347 33

@

Bild av Marta Zientarski
Marta Zientarski

Vice President

Telefon: +46 73 840 55 66

@